Financieel onvermogen


Op 18 december 2019 heeft Peter Langhout Reizen B.V. financieel onvermogen bij de SGR gemeld. Reizen die nog moeten vertrekken zullen niet meer worden uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de SGR.

Op dit moment is boeken via de website niet mogelijk. 

Menu

Calamiteitenfonds

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Peter Langhout Reizen (KvK: 55125883) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

  • Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

    De voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, gevestigd in Rotterdam, liggen bij het Calamiteitenfonds ter inzage. Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. De voorwaarden worden op verzoek aan het Calamiteitenfonds onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl.